Himeji-jo

previous Main page of Sakura next

© for the photo 1995 by Tobias Wittig