Jojakko-ji

previous Main page of Autumnal Kyoto next

© for the photo 1999 by Tobias Wittig